Algemene voorwaarden

Microsoft Word - Algemene voorwaarden.doc

 

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN PRODUCTEN van B&S Autoparts

Definities

Afnemer: De wederpartij van B&S Autoparts, die met haar een overeenkomst heeft gesloten voor het afnemen van één of meer producten.

Aflevering: Bezorging van producten aan het daartoe door afnemer opgegeven adres, dan wel, indien de producten daar niet in ontvangst worden genomen of achtergelaten kunnen worden, achterlating aan dat adres van een schriftelijke mededeling waarin wordt vermeld hoe de geadresseerde in het bezit van de producten kan komen.

Product: Alle door B&S Autoparts aangeboden goederen, zowel van stoffelijke als niet stoffelijke aard.

Leverancier:  B&S Autoparts, gevestigd in Tiel, Nederland  (B&S)

In nota nemen: het bewaren van een bestelling van een product door afnemer omdat dit product niet direct leverbaar is, met als doel het uitleveren van het product zodra dit weer leverbaar is.

Overmacht: iedere tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst door uitgever, die niet te wijten is aan haar schuld en evenmin krachtens een Wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen, voor haar rekening komt of die het gevolg is van het feit dat een aan afnemer te leveren product tijdelijk bij fabrikant of haar toeleverancier(s) niet meer voorradig is.

 

Art. 1 – Toepasselijkheid.

1.1 Op alle aanbiedingen van, bestellingen bij en overeenkomsten met B&S ter zake van de producten, zijn deze algemene voorwaarden van toepassing. Indien eveneens de licentievoorwaarden van uitgever van toepassing zijn, prevaleert de inhoud daarvan boven de inhoud van deze algemene voorwaarden bij eventuele tegenstrijdigheden.

1.2 Het accepteren van een aanbieding, dan wel het doen van een bestelling, houdt in dat afnemer de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden aanvaardt.

1.3 De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van afnemer wordt uitdrukkelijk door B&S  van de hand gewezen.

1.4 Van de inhoud van deze voorwaarden kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen daarvan onverkort van kracht blijven.

1.5 Alle rechten en aanspraken die in deze voorwaarden en eventueel nadere overeenkomsten worden bedongen ten behoeve van uitgever, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door B&S ingeschakelde tussenpersonen en/of andere derden..

Art. 2 – Aanbiedingen/overeenkomsten.

2.1 Alle offertes en aanbiedingen van B&S zijn vrijblijvend. Tevens zijn zij herroepbaar, tenzij daarin een termijn van aanvaarding wordt genoemd.

2.2 Een overeenkomst komt eerst tot stand nadat een bestelling door B&S is geaccepteerd. B&S is te allen tijde gerechtigd bestellingen te weigeren en/of aan de overeenkomst bepaalde voorwaarden te verbinden, zonder schadeplichtig te kunnen worden. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt uitgever dit binnen 10 (tien) werkdagen mee, hetgeen evenwel geen fatale termijn is.

Art. 3 – Prijzen en Tarieven.

3.1 Tenzij anders vermeld of overeengekomen, zijn de prijzen inclusief administratie- en verzendkosten, eventuele belastingen en andere heffingen.

3.2 In offertes vermelde prijzen gelden niet automatisch voor toekomstige bestellingen en uitgever is te allen tijde gerechtigd prijzen en tarieven te wijzigen.

Art. 4 – Facturering en Betaling.

4.1 Facturering geschiedt in beginsel voorafgaande de  aflevering.

4.2 Betalingen dienen te geschieden binnen de op de factuur vermelde betalingstermijn, bij gebreke waarvan afnemer zonder ingebrekestelling in verzuim is en de wettelijke rente als bedoeld in art. 6:119a BW verschuldigd is.

4.3 Bij niet tijdige betaling is afnemer tevens verschuldigd buitengerechtelijke kosten ter hoogte van 15% van het verschuldigde bedrag met een minimum van € 150,--.

4.4 Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van B&S is het afnemer niet  toegestaan enige betalingsverplichting jegens uitgever te verrekenen met een vordering.

Een gebrek in het geleverde geeft afnemer geen recht tot opschorting of verrekening van zijn betalingsverplichtingen, tenzij B&S het gebrek erkend heeft en in verzuim is geraakt met herstel daarvan.

Art. 5 – Aflevering, Leveringstermijnen en Risico.

5.1 Levering geschiedt door middel van aflevering aan afnemer. Vanaf het moment van aflevering zijn de goederen voor risico van afnemer.

5.2 B&S streeft ernaar bestellingen binnen 15 (vijftien) werkdagen na het tot stand komen van de overeenkomst af te leveren. Deze termijn en/of enige andere genoemde termijn voor een prestatie van B&S, is uitdrukkelijk een streeftermijn en geen fatale termijn.

5.3 Indien een product niet direct leverbaar is, is B&S gerechtigd de bestelling in nota te houden. Zodra de bestelde producten weer leverbaar zijn voert uitgever de overeenkomst uit. Indien een tijdelijk niet leverbaar product onderdeel vormt van een grotere bestelling, dan levert B&S eerst de producten uit die wel leverbaar zijn, tenzij anders overeengekomen. De producten uit nota worden vervolgens zonder nadere administratie en/of verzendkosten nageleverd.

Art. 6 – Overmacht.

6.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten heeft uitgever in geval van overmacht het recht om naar eigen keuze de uitvoering van de overeenkomst op te schorten gedurende een redelijke termijn, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden door schriftelijke mededeling aan afnemer. Daarbij is B&S niet gehouden tot enige schadevergoeding, tenzij zulks in de gegeven omstandigheden onaanvaardbaar zou zijn.

Art. 7 – Reclames en Klachten, Retourzendingen.

7.1 Indien aan afnemer een niet besteld of beschadigd product is geleverd is afnemer gerechtigd dit aan B&S retour te zenden. Dit is alleen mogelijk na telefonische melding bij B&S binnen 2 (twee) weken na aflevering van het product. B&S beslist of het product retour gezonden kan worden, in welk geval afnemer een schriftelijke bevestiging daarvan ontvangt met de daarvoor geldende retourprocedure

7.2 Andere klachten over geleverde producten dienen binnen 2 (twee) weken na aflevering schriftelijk en met duidelijke omschrijving van de klacht aan B&S te worden meegedeeld, bij gebreke waarvan het klachtrecht vervalt.

7.3 Voor boekhandels gelden daarnaast aparte retourvoorwaarden, die op verzoek worden toegestuurd.

Art. 8 – Eigendomsvoorbehoud.

8.1 Totdat volledige betaling heeft plaatsgehad blijft de eigendom van de door B&S afgeleverde zaken bij B&S. Afnemer is niet bevoegd de onder eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of anderszins te bezwaren en slechts gerechtigd deze in het kader van een normale bedrijfsuitoefening door te verkopen.

Art. 9– Aansprakelijkheid en Vrijwaring.

9.1 Iedere aansprakelijkheid van B&S jegens afnemer en derden, is beperkt tot de door B&S toedoen geleden directe schade van afnemer, waaronder verstaan wordt: redelijke kosten tot vaststelling van de oorzaak en omvang van de schade, ter voorkoming of beperking van schade en om de prestatie van uitgever aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze kosten niet aan de B&S kunnen worden toegerekend.

9.3 Aansprakelijkheid van B&S voor andere schade dan bedoeld in art. 10.1, waaronder begrepen bedrijfs- en/of gevolgschade, is uitgesloten.

9.4 De in dit artikel opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet, als de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van B&S of haar ondergeschikten.

Art. 10 – Beëindiging overeenkomst.

10.1 B&S heeft het recht een bestelling te weigeren of een gesloten overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen zonder voorafgaande ingebrekestelling indien: - afnemer tekortschiet in de nakoming van enige verplichting als bedoeld in deze voorwaarden; - afnemer (al dan niet voorlopige) surseance van betaling wordt verleend, in staat van faillissement wordt verklaard, dan wel tot de Wettelijke Schuldsaneringsregeling Natuurlijke Personen wordt toegelaten, dan wel onder curatele of bewind wordt gesteld; - afnemer zijn bedrijfsvoering geheel of gedeeltelijk staakt, of anderszins liquideert en/of zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van uitgever ingrijpend wijzigt of aan een derde overdraagt; - er beslag op een belangrijk deel van de activa van afnemer wordt gelegd.

10.2 Indien een situatie als bedoeld in artikel 11.1 zich voordoet, is B&S bij beëindiging niet gehouden tot enige schadevergoeding. Beëindiging laat de rechten van uitgever onverlet, meer in het bijzonder het recht op schadevergoeding wegens door afnemer niet nagekomen verplichtingen.

Art. 11 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter.

11.1 Op de door B&S met afnemer gesloten overeenkomst is Nederlands recht van toepassing, met uitsluiting van het Weens Koopverdrag.

11.2 Bij geschillen is bij uitsluiting bevoegd de burgerlijk rechter in de woonplaats van B&S Autoparts.